Menu Sluiten

Doelgroepen

Algemeen

Overkoepelende inclusiecriteria

Onderwijs

Zorg

Therapeutische disciplines

 • de jongere ( 12-21) heeft nood aan een multidisciplinaire therapeutische aanpak met een duidelijk omschreven hulpvraag
 • jongeren met complexe medische aandoeningen (canule, epilepsie, degeneratieve aandoeningen, respiratoir, …) die voldoende medisch stabiel zijn, kunnen binnen de aangeboden revalidatietrajecten opgenomen worden, indien er duidelijke intensieve revalidatiedoelstellingen aanwezig zijn
 • ouderparticipatie is aangewezen
 • de jongeren is voldoende individueel ‘leerbaar’
 • binnen de verschillende revalidatietrajecten wordt in nauwe samenwerking met het behandelteam van het revalidatieziekenhuis onderwijs georganiseerd. Voor elke jongere worden de onderwijsnoden en -mogelijkheden onderzocht
 • ondersteuning door zorgkundigen en verpleegkundigen
 • continu medisch toezicht door een arts
 • kinesitherapie
 • logopedie
 • ergotherapie
 • psychotherapie
 • conductieve therapie
 • dieet
 • sociaal-maatschappelijke ondersteuning

Zeven revalidatietrajecten, afhankelijk van de diagnose

>> verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die zijn ontstaan na de geboorte. Mogelijke oorzaken zijn  een trauma, een verkeersongeval, een val van de trap, een sportongeval, een infarct, maar ook een aandoening (herseninfectie, …).

 
Wie?
 • jongeren met niet aangeboren hersenletsels
Wie niet?
 • onderhoudende monodisciplinaire therapie
 
Doelstelling/hulpvraag - Behandeling/oriëntatie
 • intensief revalidatieprogramma
 • therapie en onderwijs op maat van individuele behoeften
  > motoriek
  > taal & communicatie
  > leren omgaan met eigen beperkingen en mogelijkheden
  > onderwijsmogelijkheden en -behoeften in kaart brengen
  > maatschappelijke re-integratie (school, thuis, sociaal netwerk)
 • opstarten en implementeren van hulpmiddelen
 • educatie mantelzorgers: gezin en context leren omgaan met de nieuwe situatie
 • (her)oriëntatie schoolloopbaan
 

>> Polytrauma met multiple breuken en/of inwendige letsels aan de organen & uitgebreide orthopedische chirurgie ter hoogte van de wervelzuil of ledematen

Wie?
 • jongeren binnen het regulier onderwijs die omwille van medische problematieken langdurig onderwijs hebben gemist of tijdelijk moeilijk kunnen aansluiten binnen het regulier onderwijssysteem.

 • Doorverwijzing door de behandelend geneesheer

 
 
Wie niet?
 • onderhoudende monodisciplinaire therapie
Doelstelling/hulpvraag - Behandeling/oriëntatie
 • postoperatieve revalidatie
 • intensief motorisch revalidatieprogramma
 • vergroten van de zelfstandigheid via zelfredzaamheidstraining
 • therapie en onderwijs op maat van individuele behoeften
  > motoriek
  > taal & communicatie
  > leren omgaan met eigen beperkingen en mogelijkheden
  > onderwijsmogelijkheden en -behoeften in kaart brengen
  > maatschappelijke re-integratie (school, thuis, sociaal netwerk)

 

 • educatie mantelzorgers: gezin en context leren omgaan met de nieuwe situatie
 • (her)oriëntatie schoolloopbaan
 • opstarten en implementeren van hulpmiddelen

>> Hersenverlamming of cerebral palsy (CP) wordt veroorzaakt door hersenletsels die tijdens de zwangerschap, de bevalling of kort na de geboorte plaatsvinden. CP leidt tot motorische problemen, vaak in combinatie met andere stoornissen op het vlak van lichamelijk, zintuiglijk, cognitief en emotioneel functioneren.

Wie?
 • jongeren met een diagnose van hersenverlamming of cerebrale parese (Cerebral Palsy) of bij wie er vermoedens zijn in deze richting
 
Wie niet?
 • onderhoudende monodisciplinaire therapie
Doelstelling/hulpvraag - Behandeling/oriëntatie
 • postoperatieve revalidatie, Multi level, osteotomie,…
 • post-botox revalidatie
 • intensief motorisch revalidatieprogramma na belangrijke wijziging in de functionaliteit
 • vergroten van de zelfstandigheid via zelfredzaamheidstraining
 • opstarten en implementeren van hulpmiddelen 
 • therapie en onderwijs op maat van de individuele behoeften

>> doelgroep = jongeren met belangrijke functionele beperkingen, waarbij de algemene, sociaal emotionele en/of cognitieve ontwikkeling stagneert of dreigt te stagneren en waarvoor revalidatie op gebied van zelfredzaamheid en sociale (re)integratie noodzakelijk is.

Wie?
 • jongeren met gemiddelde cognitieve mogelijkheden
 • comorbiditeit met een leerstoornis of andere ontwikkelingsstoornis is mogelijk
 • sociaal-emotionele stagnatie
 
Wie niet?
 • Gedrags- en emotionele stoornissen (GES en GES+)
Doelstelling/hulpvraag - Behandeling/oriëntatie
 • maatschappelijke integratie en participatie bij functionele moeilijkheden
 • therapie en onderwijs op maat van de individuele behoeften
  > (her)oriëntatie schoolloopbaan bij schooluitval
  > leren omgaan met eigen beperkingen en mogelijkheden
  > onderwijsmogelijkheden en -behoeften in kaart brengen
  > maatschappelijke re-integratie (school, thuis, sociaal netwerk)
 • onderzoek, therapie en onderwijs op maat van de individuele behoeften
 • installeren van (schoolse) hulpmiddelen
 • psycho-educatie jongere en context
 • educatie mantelzorgers: gezin & context

Meer informatie over de concrete benadering? Download de flyer.

 

>> behoort tot de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en uit zich in de loop van de ontwikkeling. De hersenen van kinderen met autisme ontwikkelen zich anders dan bij de meeste mensen. Ze verwerken prikkels uit hun omgeving (alles wat ze horen, zien, ruiken, voelen…) anders. Ze ervaren deze prikkels als losse informatie, waardoor het moeilijk is er een logisch geheel van te maken. Ze zijn minder gericht op de andere en hun taal-spraakontwikkeling vertoont bijzonderheden.

Wie?
 • jongeren met gemiddelde cognitieve mogelijkheden
 • functionele stoornis of diagnose ASS of vermoeden van ASS
 • in comorbiditeit met een leerstoornis of andere ontwikkelingsstoornis
Wie niet?
 • gedragsproblematiek & wegloopgedrag: de jongere moet in staat en gemotiveerd zijn om de aangeboden therapie te volgen
Doelstelling/hulpvraag - Behandeling/oriëntatie
 • (her)maatschappelijke integratie en participatie
 • (her)oriëntatie schoolloopbaan bij schooluitval
 • onderzoek, therapie en onderwijs op maat van de individuele behoeften
 •  installeren van (schoolse) hulpmiddelen
 • psycho-educatie kind en context
 • medische opvolging

>> Aangeboren of verworven neuromusculaire aandoeningen,  paraparese/paraplegie, tetraparese/tetraplegie, plexusletsel of uitgebreid perifeer neurogeen letsel & verworven ruggenmerg en degeneratieve aandoeningen.
Een paar voorbeelden zijn: Duchenne, Hereditaire spastische paraparese (ziekte van Strümpell), Myotone dystrofie type 1 en type 2, SMA type 1-2-3, Becker spierdystrofie, HMSN. Neuromusculaire ziektes zijn niet altijd erfelijk. Ze kunnen ook het gevolg zijn van een ontsteking of van een auto-immuunziekte (bijvoorbeeld Guillain-Barré-syndroom of een verworven aandoening van het ruggenmerg.

Wie?
 • jongeren met neuromusculaire aandoeningen / spierziektes
 • jongeren met een (acute) perifere neuropathie

 
Wie niet?
 • palliatieve zorgen
 • onderhoudende monodisciplinaire therapie
 
Doelstelling/hulpvraag - Behandeling/oriëntatie
 • intensief revalidatieprogramma na belangrijke wijziging in de functionaliteit
 • postoperatieve revalidatie
 • maatschappelijke integratie en participatie bij blijvende functionele moeilijkheden
 • (her)oriëntatie schoolloopbaan bij schooluitval
 • vergroten van de zelfstandigheid
 • onderzoek, therapie en onderwijs op maat van de individuele behoeften
 • installeren van (schoolse) hulpmiddelen 
 • psycho-educatie jongere en context
 • opstarten en implementeren van hulpmiddelen
  >> loophulpmiddelen
  >> communicatiehulpmiddelen
  >> vervoershulpmiddelen
 • ademhalingsondersteuning ( beademing, hoestondersteuning,..)
 • educatie mantelzorgers

>> Medische problemen die een langdurige behandeling vereis(t)en waardoor het kind minder of niet naar school kan/kon gaan en/of niet kan/kon deelnemen aan de klas-of vrijetijdsactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn kinderen met kanker na de acute fase, ernstige longproblemen, maag-darmproblemen met nood aan sondevoeding, complexe botbreuken.

Wie?
 • jongeren binnen het regulier onderwijs die omwille van medische problematieken langdurig onderwijs hebben gemist of tijdelijk moeilijk kunnen aansluiten binnen het regulier onderwijssysteem.
 • doorverwijzing door de behandelend geneesheer.
 
Wie niet?
 • onderhoudende monodisciplinaire therapie
Doelstelling/hulpvraag - Behandeling/oriëntatie
 • herconditionering in functie van individuele noden: onderwijs en therapie
 • re-integratie / (her)oriëntatie onderwijs
 • maatschappelijke integratie